Kimyasal Atık Su Arıtma

Endüstiyel tipteki atık sularda, suda çözünmüş olan ve fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılması mümkün olmayan kirleticilerin, çeşitli tiplerde koagülan ve glokülan vasıtası ile çökeltilmesi prensibine dayanır.

Sistemlerimiz, atıksuların karakterine göre farklılıklar göstermekte ve proje bazında çalışılmaktadır.

Vibrasyon ve santrifüj tipi yüzey işlem makinalarından gelen atık suların fiziksel olarak arıtımı ve arıtılmış suyun proseste tekrar kullanımı mümkün kılan sistemler..
Kolloidal ve askıda katı maddelerin yumaklar halinde çöktürülmesi suretiyle arıtma sağlanması yöntemini kullanan sistemler..

Vibrasyon makinaları ve fiziksel arıtma ünitelerinin birlikte çalışmasını gösteren bir sistem..

Paket Atıksu Kimyasal Arıtma Sistemlerimiz kolay taşınma ve monte edilebilme özelliklerinin yanında tam otomatik olarak çalışmaktadırlar.

Hassas filtrasyon gerektiren atıksular için geliştirilmiş, fiziksel atıksu arıtma sistemidir.