ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

ULTRAFITRATION SYSTEMS

ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

ULTRAFITRATION SYSTEMS
Ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. Ultrafiltrasyon tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya ozmos öncesinde uygulana bilmektedir.Ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür. Yani bu por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek; 0,1 NTU ‘dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Ultrafiltration units are basically a filtration process. It can be applied on its own or before osmosis in water treatment by using the ultrafiltration technique. Ultrafiltration modules, with their membrane structure with a pore diameter of 0.01 micron, act as a complete barrier for bacteria, viruses and other microorganisms without the need for chemical use. In other words, by rejecting all particles larger than this pore diameter; It shows a turbidity value of less than 0.1 NTU and an excellent filtration ability in organic matter removal.

Bilindiği gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin gideriminde en çok uygulanan yöntemlerinden biri suya klor dozajı yapmaktadır. Bu mikroorganizmaların giderimi üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber %100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Bu da demektir ki Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için güvenle sudan arıtımını sağlamış oluruz. Bunun dışında suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ (trihalometan) ler oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. Bu anlamda ultrafiltrasyonun suya herhangi bir katkı maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır. As it is known, one of the most applied methods for the removal of microbiological pollution in drinking water is chlorine dosage. Although the effect on the removal of these microorganisms is quite high, it is not 100%. Organisms that can resist disinfectants such as some spore microorganisms can only be retained by Ultrafiltration membranes. This means that since the pore diameters of the membranes we use in Ultrafiltration systems are smaller than the diameters of microorganisms, we can safely purify them from water. Apart from that, it is known that organic substances and chlorine compounds in water form THMs (trihalomethanes) and these THMs have toxic effects on the human body and cause irreversible disorders. In this sense, the most important advantages of ultrafiltration are that it does not add any additives to the water, does not leave any residual products, and does not produce unwanted oxidative substances.

UF ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır. UF ultrafiltration modules, besides perfect filtration of surface waters, allow conventional biological and chemical treatment effluent to be fed to reverse osmosis systems and have an important place in wastewater recovery projects and are widely used in the pre-treatment of seawater osmosis systems.

UF sistemleri ayrıca deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır. UF systems are also used successfully in sea water treatment, food industry and beverage processes, natural drinking water preparation factories, bacteria intake and indirect disinfection of water and many special processes. Special designs for the recovery of waste water and MBR origin, constitute the lifeblood of the systems in the processes for the recovery of water.