AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

ACTIVATED CARBON FILTER SYSTEMS

ÇELİK TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE

SURFACE PIPING ACTIVATED CARBON FILTER WITH STEEL TANK
Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Activated carbon filters are used for the purification of undesirable chlorine, color, taste, odor-giving molten gases, residues and organic substances in water. Activated carbon is a coal-like material with a very large surface area (1000-1500 m2/gr).

Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir. Activated Carbon Filters work fully automatically without the need for human intervention. The Activated Carbon Filter, which performs automatic backwashing for 15-20 minutes a day, renews itself in this way. Another issue to be considered about activated carbon is that the mineral bed can create a suitable environment for bacterial growth. Because activated carbon accumulates organic matter in its body and if there are bacteria in the water, bacteria can reproduce by using this organic matter as food. In such cases, bacterial leakage is possible. For this reason, it is important to disinfect the water before and after the activated carbon.